Reglament de regim intern (RRI)

 

MOVI DE SARRIÀ

Preàmbul

El Reglament de Règim Intern és un dels textos bàsics del MOVI de Sarrià. En aquest reglament hi queden reflectits els objectius i obligacions de cada una de les parts del Centre. El Reglament de Règim Intern fou modificat i aprovat el curs 2014-2015.

I. Normativa interna

Art. 1r.- Els animadors/es en actiu són aquells/es que són o han estat acceptats per la Coordinadora i que no han manifestat la seva decisió de deixar el Centre.

Art. 2n.- Un/a animador/a deixa d’estar en actiu quan a partir de la primera Coordinadora de curs ja no s’hi compta, perquè ha manifestat la seva decisió de deixar el Centre. Si aquesta decisió la pren a mitjan curs, es considera com a animador/a en actiu fins a la Coordinadora en què es comunicarà aquesta decisió.

Art. 3r.- L’equip d’iniciació ha de proposar els nous candidats a ser animadors/es a tots els equips abans de la primera Coordinadora de setembre (última del curs). Cada equip fa la proposta dels nous equips donant el nom de tots els i les animadors/es nous incorporats. La primera Coordinadora de setembre aprova els nous equips, i si no arriba a un acord, farà dues propostes que seran votades a l’Assemblea de Centre d’inici de curs. Els nous animadors i les noves animadores han d’assistir a aquesta Assemblea. Tenen dret a veu i vot.

Art. 4t.- Els i les exanimadors/es que vulguin tornar a ser animadors/es en actiu han de ser proposats per Coordinadora, on es ratificarà o no la proposta. En cas que s’accepti la proposta ja seran animadors/es en actiu.

II. Funcions

De l’animador/a

Art. 5è.- És el responsable que es duguin a terme els objectius que proposa el Centre.

Art. 6è.- Procura amb la seva actitud (manera de fer, de parlar…) ser amic i testimoni.

Art. 7è.- Ajuda, anima i acompanya els grups d’infants en el seu procés d’iniciació a la militància PIGI (Procés d’Iniciació a Grups Infants), i procura aconseguir la dinàmica de Revisió de Vida.

Art. 8è.- Intenta ser conseqüent amb el projecte educatiu del Centre, i vetllar per la seva pròpia formació, amb una vida interior i una projecció cap a la realitat que l’envolta des del seu paper de jove.

Art. 9è.- S’esforça a ser un element actiu i positiu dins del Centre (tanda, comissions…), i intenta superar les dificultats i els egoismes personals.

Art. 10è.- Coneix els infants de la seva tanda i la seva realitat familiar, escolar…

Art. 11è.- És conscient del seu paper d’animador/a-educador/a i de la responsabilitat que això representa.

Art. 12è.- Analitza i revisa la vida dels infants.

Art. 13è.- Ha de posar-se al corrent d’elements pedagògics que pugin facilitar la tasca del Centre.

Art. 14è.- Participa en totes les activitats de la tanda i del Centre.

Art. 15è.- Es preocupa de l’assistència dels infants a totes les activitats preparades per a ells de la tanda i del Centre.

Art. 16è.- Intenta seguir i ser conseqüent amb els principis del moviment al qual el MOVI està federat.

Del responsable d’equip

Art. 17è.- Recull les inquietuds i problemes de la tanda, i se’n fa ressò a la Coordinadora.

Art. 18è.- Modera, quan cal, les reunions d’equip, i procura que es concretin objectius, mètodes, ritmes i activitats.

Art. 19è.- Vetlla perquè l’equip segueixi les directrius proposades per la Coordinadora de Centre.

Art. 20è.- Assisteix a totes les reunions de la Coordinadora com a representant i portador del treball que duu a terme la tanda, o bé delega la seva assistència en algun altre membre de l’equip.

De l’equip d’animadors/es

Art. 21è.- Vetllen per la dinàmica de l’equip.

Art. 22è.- Procuren assumir la iniciació dels animadors i animadores en el procés d’incorporació a la seva tanda, tant en la seva formació (oferint recursos educatius i eines de treball) com en les qüestions que es puguin plantejar.

Art. 23è.- Procuren fer-se una crítica constructiva entre ells perquè l’equip afronti els problemes interns.

Dels i les responsables de Centre

Art. 24è.- Tenen el suport de la Coordinadora.

Art. 25è.- Animen, coordinen i representen el Centre.

Art. 26è.- Participen i moderen, quan cal, les Coordinadores de Centre i poden assistir amb caràcter extraordinari a les reunions d’equip.

Art. 27è.- Es preocupen per la seva formació com a responsables.

Art. 28è.- S’encarreguen de la coordinació entre les diferents Comissions i la Coordinadora.

Art. 29è.- Estan al corrent de la relació amb el moviment al qual el MOVI està federat.

Art. 30è.- S’encarreguen de proposar el/la successor/a del responsable que deixa el càrrec. Aquest ha de ser acceptat a l’Assemblea de Centre.

Art. 31è.- Estan al servei dels altres monitors i monitores, mostrant sempre plena disponibilitat.

De les famílies responsables

Art. 32è.- Són els representants dels pares del Movi. Transmeten als monitors l’opinió com a pares, i prenen decisions en nom d’ells i, quan és necessari, conjuntament amb l’assemblea general. Mantenen contacte amb els pares i en són el punt de referència.

Art. 33è.- Coneixen i es relacionen amb tots els monitors i amb el consiliari. Com a persones experimentades fan de suport als monitors quan cal aportar el seu punt de vista com a adults.

Art. 34è.- Assisteixen a totes les coordinadors, que normalment són cada quinze dies i a les reunions de pares de les diferents tandes. Aporten els temes que calguin per ajudar a reflexionar els monitors a la coordinadora, les assemblees…

Art. 35è.- Animen els pares a fi que participin en les comissions i les activitats del Centre, i vetllen pel seu funcionament.

Art. 36è. – Juntament amb la resta de la coordinadora, busquen el millor sistema en cada moment per trobar nous pares responsables i per ajudar-los en la seva incorporació.

Art. 37è. – Són els representants legals de l’entitat, juntament amb la junta directiva.

Art. 38è.- Informen als pares de les conviccions que fonamenten la nostra tasca en el món educatiu del lleure, i intenten que visquin amb l’estil educatiu del Centre i hi creguin.

De l’equip d’iniciació

Art. 40è.- Orienten i animen els animadors en la tasca educativa.

Art. 41è.- Es preocupen de la formació permanent dels animadors, i n’atenen les seves necessitats i problemes.

Art. 42è.- Porten a terme la iniciació dels nois i noies que volen ser futurs animadors. La iniciació té per funció:

Donar a conèixer el funcionament i la ideologia del Centre, així com del moviment al qual està federat.

– Conèixer la realitat dels futurs animadors.

– Tenir eines amb què poder basar-se per escollir els nous animadors.

Art. 43è.- Proposen els nous animadors.

Art. 44è.- Promouen la iniciació dels nous animadors ajudats per tots els membres del Centre.

Art. 45è.- Han de conèixer la realitat del Centre i dels animadors.

Art. 46è.- Intenten ser conseqüents amb el projecte educatiu de l’esplai, amb una vida interior i una projecció cap a la realitat que els envolta des del seu paper de joves.

Art. 47è.- Mantenen relacions amb les escoles d’esplais, amb els serveis de documentació i d’informació, s’informen de cursets, publicacions…

Art. 48è.- Han de ser un òrgan consultiu per als animadors quant a:

– Problemes que tenen relació amb els infants.

– Temes d’interès general per al Centre.

Art. 49è.- S’encarreguen de buscar nous iniciadors si s’han de produir baixes entre els actuals. Els nous iniciadors proposats han de ser acceptats per Coordinadora.

III. Estructura

Assemblea de Centre

Art. 50è.- L’òrgan màxim del MOVI de Sarrià és l’Assemblea de Centre.

Art. 51è.- L’Assemblea de Centre la formen els animadors en actiu, l’equip d’iniciació, el consiliari i els pares responsables.

Art. 52è.- L’Assemblea de Centre es considera constituïda si hi assisteixen un terç dels membres del Centre amb dret a vot.

Art. 53è.- Són funcions de l’Assemblea de Centre:

– Revisar i examinar el funcionament del Centre.

– Analitzar i aprovar la gestió de la Coordinadora, les Comissions i el Consell.

– Elegir el responsable de centre i ratificar o no la proposta de la Coordinadora de formació dels equips en el cas que aquesta no proposi una formació d’equips unànime.

Art. 54è.- La funció de coordinació, programació i execució dels acords de l’Assemblea de Centre són a càrrec de la Coordinadora de Centre.

Art. 55è.- L’Assemblea de Centre es reuneix amb caràcter ordinari tres vegades l’any. La primera coincideix amb l’inici de curs (es fan càrrec de la seva preparació els responsables de Centre), i s’hi treballa:

– Formació d’equips i comissions.

– Programació general del curs (trobades, activitats, economia…).

– Presentació de les memòries de les activitats d’estiu.

La segona es fa a mitjan curs (es fa càrrec de la seva preparació l’equip de iniciació), i s’hi treballa:

– Revisió global de la feina feta.

– Temes d’interès per a la formació permanent.

La tercera es fa a final de curs (es fan càrrec de la seva preparació els responsables de Centre), i s’hi treballa:

– Informe de la gestió de les comissions.

– Explicació de la preparació de colònies i campaments.

Art. 56è.- L’Assemblea es reuneix amb caràcter extraordinari:

– A proposta de qualsevol membre o membres, si bé la decisió correspon a la Coordinadora de Centre, prèvia consulta amb tots els equips.

– Per acord de la mateixa Assemblea de Centre.

– Per iniciativa de la Coordinadora, prèvia consulta amb tots els equips.

Art. 57è.- Els acords de l’Assemblea de Centre es prenen per votació.

Art. 58è.- Tenen dret a vot tots aquells animadors que en el moment de celebrar-se l’Assemblea de Centre es consideri que estan en actiu, els membres de l’equip d’iniciació, els pares responsables, el consiliari i els responsables de Centre. Si un càrrec és compartit s’entén que el dret a vot és per persones, no per càrrec. Per tant, si algun dels assistents posseeix dos o més càrrecs tindrà un únic vot.

Art. 59è.- En cas que en una votació es produeixi un empat, es torna a repetir la votació; si persisteix l’empat els responsables de Centre tenen un segon vot definitiu.

Art. 60è.- Els acords es prenen per majoria relativa, tret de l’elecció dels responsables de Centre i la ratificació o no de la gestió del Consell, en què és necessària una majoria absoluta del quòrum inicial.

Art. 61è.- Les votacions s’efectuen a mà alçada, tret que un terç dels membres del Centre amb dret a vot demani el contrari. En aquest cas la votació és secreta.

Art. 62è.- Els acords presos per l’Assemblea són vinculants i afecten tots els membres del Centre.

Coordinadora de Centre

Art. 63è.- Vetlla pel procés d’iniciació a la militància dels grups d’infants i preadolescents.

Art. 64è.- La Coordinadora és l’òrgan representatiu dels equips del Centre entre assemblees.

Art. 65è.- D’ordinari, la formen:

– Els responsables de Centre.

– El responsable de cada tanda.

– Un membre de l’equip d’iniciació.

– El consiliari.

– Els pares responsables.

Art. 66è.- Els càrrecs que siguin compartits en la Coordinadora tenen dret a un vot.

Art. 67è.- Els acords són vàlids si es prenen per majoria absoluta.

Art. 68è.- Amb caràcter extraordinari i a proposta seva, o prèvia conformitat dels responsables de Centre, la Coordinadora pot ser ampliada. En aquest cas, els nous membres tenen dret a veu i, en cas de petició explícita de la mateixa coordinadora, a vot.

Art. 69è.- La seva funció és:

– Revisar i compartir la dinàmica de les tandes.

– Tractar temes proposats pels equips o qualsevol dels seus membres. Aquests temes cal preparar-los amb antelació, elaborant-ne un esquema previ.

– Animar i revisar el procés a la militància dels grups d’infants i preadolescents.

– Revisar el treball dels diferents equips i comissions del Centre.

– Elaborar una proposta d’equips definitiva. Aquesta ha de ser presa per unanimitat. En cas de no haver-hi unanimitat s’ha de traslladar la decisió a l’Assemblea de Centre. A l’hora de fer els equips d’animadors, la Coordinadora ha de tenir en compte les propostes dels equips.

– Revisió i actualització dels documents ideològics i pedagògics del Centre.

– Estar al dia dels contactes amb l’exterior i de les qüestions relacionades amb el moviment al qual el MOVI està federat.

– Creació de comissions temporals encarregades d’una tasca concreta.

Art. 70è.- A començament de curs, la mateixa Coordinadora determina la seva dinàmica de treball, d’acord amb les responsabilitats.

Art. 71è.- Es reuneix almenys quinzenalment.

Consell

Art. 72è.- El formen:

– Els responsables de Centre.

– Els pares responsables.

– El consiliari.

– L’equip d’iniciació.

Art. 73è.- El seu caràcter és extraordinari i es convoca a proposta de qualsevol dels seus membres.

Art. 74è.- Té per funció prendre les decisions que cregui convenients, amb les mesures, procediments, terminis i conseqüències que estableixi.

Art. 75è.- Les decisions del Consell es prenen per unanimitat de tots els membres.

Art. 76è.- Cal informar la següent Coordinadora que tingui lloc des de la reunió del Consell de les decisions preses al seu si.

Art. 77è.- Les decisions del Consell no poden ser revocades fins a la següent Assemblea de Centre, ordinària o extraordinària. L’Assemblea de Centre ha de ratificar o no la gestió del Consell (vegeu art. 60è). Cas que la gestió de Consell no sigui ratificada, els seus membres poden dimitir, continuar en el càrrec, o bé l’Assemblea de Centre pot proposar-ne la dimissió.

Art. 78è.- El Consell es reserva el dret de donar explicacions a l’Assemblea segons el cas.

Art. 79è.- Pot ser ampliat en els casos en què els membres del Consell ho creguin oportú.

Comissions

Art. 80è.- El nombre d’animadors de cada comissió és indicatiu i es decideix a l’Assemblea de Centre d’inici de curs.

Art. 81è.- Qualsevol comissió no reflectida en aquest reglament es revisa a Coordinadora.

Art. 82è.- Totes les comissions elaboren un informe anual que es presenta a l’Assemblea de Centre de final de curs.

Art. 83è.- Aquestes comissions poden comptar amb l’ajuda de col·laboradors.

Art. 84è.- La composició de les comissions es basa en un criteri de voluntarietat, no de representativitat.

Art. 85è.- Cada comissió ha d’establir un responsable. Aquest responsable té per funció:

– Fer de pont entre la comissió i la coordinadora de Centre.

– Ser el cap visible i la persona a qui adreçar-se.

Economia

Art. 86è.- Se’n fan càrrec els animadors que durant aquell curs formen part de la comissió, així com els pares col·laboradors.

Art. 87è.- Aquesta comissió s’organitza de la manera que creu més convenient basant-se en les funcions següents:

– Elaborar els pressupostos del curs i de les activitats d’estiu.

– Vetllar pels pagaments del Centre.

-Gestionar les inversions proposades pels animadors, pares…

– Vetllar per les subvencions, convenis i hisenda.

– Gestionar la llista d’espera

Art. 87è.- Té per funció:

– Organitzar el treball de secretaria.

– Mantenir un contacte constant amb els responsables de tanda quant a altes, baixes, quotes…

– Mantenir al dia l’arxiu d’exanimadors i antics pares.

– Encarregar-se de repartir la correspondència rebuda.

Esbargiments

Art. 90è.- Se’n fan càrrec els animadors que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 91è.- Té per funció organitzar les activitats extraordinàries del Centre (Castanyada, Cançó Nadalenca, Aniversari, Carnestoltes…).

Art. 92è.- En aquestes activitats procura afavorir la participació activa dels infants, pares i animadors, tant en la preparació com en la mateixa.

Art. 93è.- La repartició de les tasques a realitzar (organització, exposició…) en cada activitat la decideix la pròpia comissió.

Exteriors

Art. 94è.- Se’n fan càrrec els animadors que durant aquell curs formen part de la comissió, així com les famílies col·laboradores.

Art. 95è.- Té per funció:

– Mantenir la relació amb el barri, mitjançant un delegat a les reunions de barri: amb l’ajuntament i els diferents organismes del barri/districte que es creguin oportuns: Serveis Socials i altres entitats o associacions del barri.

– Defensar els interessos del MOVI de Sarrià en altres instàncies

– Mantenir la relació amb la Casa Orlandai, l’ACCO i les entitats que la conformen. Assistir a les assemblees de primavera i tardor, a les reunions de programació, una reunió trimestral Movi-CO i altres que s’escaiguin.

Esplac

Art. 96457548

Material

Art. 96è.- Se’n fan càrrec els animadors que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 97è.- Té per funció:

– Elaborar propostes de compres de material quan s’escaigui.

– Controlar el material del Centre, el de campaments, el préstec de tendes…

– Elaborar el calendari de neteja de la sala de monitors i vetllar pel seu compliment.

– Tenir cura dels armaris i de la sala de material.

– Comprar els llibres proposats per algun membre o equip del Centre pel seu interès pedagògic o formatiu.

Campanar i web → queden a aprovar les seves funcions quan s’acabin de fusionar.

Art. 98è.- Se’n fan càrrec els animadors que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 99è.- Els seus membres tenen en compte la participació dels nens.

Art. 100è.- Té per funció:

– Encarregar-se d’elaborar la revista El Campanar, que ha de tenir un mínim de tres exemplars anuals.

– Recollir les participacions de les tandes, animadors, pares i altres possibles col·laboradors, a més d’elaborar les seccions fixes i la presentació de la revista.

IV. MODIFICACIÓ D’AQUEST REGLAMENT

Art. 101è.- Aquest Reglament de Règim Intern només pot ser modificat per l’Assemblea de Centre.

Art. 102è.- Les propostes de modificació es presenten a la Coordinadora de Centre perquè les assumeixi, o no. S’han de presentar almenys un mes abans de l’Assemblea. La Coordinadora escull el sistema que trobi més adequat per assumir les esmenes presentades.

Art. 103è.- Les propostes de modificació poden ser proposades per qualsevol membre de l’Assemblea de Centre.

Art. 104è.- Cas que no siguin assumides les esmenes per la Coordinadora, si tenen el suport d’un terç de l’Assemblea de Centre han de ser votades.

V. DISSOLUCIÓ

Art. 105è.- El MOVI de Sarrià només es pot dissoldre si tots els membres que en aquell moment hi pertanyen ho acorden per decisió unànime en una Assemblea extraordinària convocada amb una antelació d’un mes. Cal informar de la dissolució el moviment al qual el MOVI està federat.

Art. 106è.- L’Assemblea que acordi la dissolució ha de nomenar cinc liquidadors, els quals, una vegada ateses totes les responsabilitats econòmiques pendents, han de lliurar el romanent, si n’hi hagués, a algun moviment d’educació en el lleure, preferentment de nens i preadolescents.