Reglament de regim intern (RRI)

 

MOVI DE SARRIÀ

Preàmbul

El Reglament de Règim Intern és un dels textos bàsics del MOVI de Sarrià. En aquest reglament hi queden reflectits els objectius i obligacions de cada una de les parts del Centre. El Reglament de Règim Intern fou modificat i aprovat el curs 2020 – 2021.

I. Normativa interna

Art. 1r.- Els monitors i les monitores en actiu són aquelles que a finals del primer o segon curs de joves han rebut una trucada per part de la comissió d’iniciació on han pogut manifestar la seva decisió de pertànyer al centre.

Art. 2n.- Aquelles persones externes o que no estiguin cursant la tanda de Joves, es decidirà si entren dins el monitoratge de l’esplai de manera assembleària.

Art. 3r.- Un monitor o monitora deixa d’estar en actiu quan comunica via mail la voluntat de no seguir amb el projecte abans de l’assemblea d’inici de curs. Si aquesta decisió la pren a mitjan curs, es considera com a monitor/a en actiu fins a la Coordinadora en què es comunicarà aquesta decisió.

Art. 4t.- L’equip d’iniciació ha de proposar els nous candidats a ser monitors/es a tots els equips abans de que comenci el curs. Cada equip fa la proposta dels nous equips donant el nom de tots els i els/les monitors/es nous incorporats. A l’assemblea de fer equips, dinamitzada pels/per les exmonitors/es, es plantegen les propostes i es fan els nous equips. Els i les monitors/es de primer any no participen en aquesta assemblea. En finalitzar l’assemblea es dóna un marge de 24 hores per a mostrar possibles disconformitats envers la decisió presa. En cas que la proposta final no sigui aprovada, es repetirà l’assemblea.

Art. 5è.- Els i les exmonitors/es que vulguin tornar a ser monitors/es en actiu han de ser proposats per Coordiamblea, on es ratificarà o no la proposta. En cas que s’accepti la proposta ja seran monitors/es en actiu.

II. Funcions

Dels/de les monitors/es

Art. 6è.- Són les persones responsables de dur a terme els objectius que proposa el Centre.

Art. 7è.- Ajuda, anima i acompanya als infants en el seu procés de creixement.

Art. 8è.- Intenta ser conseqüent amb el projecte educatiu del Centre, i vetllar per la seva pròpia formació, amb una vida interior i una projecció cap a la realitat que l’envolta des del seu paper de jove.

Art. 9è.- S’esforça a ser un element actiu i positiu dins del Centre (tanda, comissions…), i intenta superar les dificultats i els egoismes personals.

Art. 10è.- Procura conèixer els infants de la seva tanda i la seva realitat familiar, escolar…

Art. 11è.- És conscient del seu paper de monitor/a i de la responsabilitat que això representa.

Art. 12è.- Ha de posar-se al corrent d’elements pedagògics que puguin facilitar la tasca del Centre.

Art. 13è.- Participa en totes les activitats de la tanda i del Centre.

Art. 14è.- Es preocupa de l’assistència dels infants a totes les activitats preparades per a ells de la tanda i del Centre.

Art. 15è.- Intenta seguir i ser conseqüent amb els principis del moviment al qual el MOVI està federat.

Del responsable d’equip

Art. 16è.- Recull les inquietuds i problemes de la tanda, i se’n fa ressò a la Coordinadora.

Art. 17è.- Vetlla perquè l’equip sigui coneixedor de les decisions proposades per la Coordiamblea de Centre.

Art. 18è.- Assisteix a totes les reunions de la Coordiamblea com a representant i portador/a del treball que duu a terme la tanda, o bé delega la seva assistència en algun altre membre de l’equip.

De l’equip de monitors/es

Art. 19è.- Vetllen per la bona dinàmica de l’equip.

Art. 20è.- Procuren assumir la iniciació dels monitors/es en el procés d’incorporació a la seva tanda, tant en la seva formació (oferint recursos educatius i eines de treball) com en les qüestions que es puguin plantejar.

Art. 21è.- Procuren fer-se una crítica constructiva entre ells/es perquè l’equip faci front els problemes interns.

Art. 22è.- Procura que es concretin objectius, mètodes, ritmes i activitats.

Dels i les responsables de Centre

Art. 23è.- Tenen el suport de l’Assemblea.

Art. 24è.- Animen, coordinen i representen el Centre.

Art. 25è.- Participen i moderen, quan cal, les Coordiamblees de Centre i poden assistir amb caràcter extraordinari a les reunions d’equip.

Art. 26è.- Es preocupen per la seva formació com a responsables.

Art. 27è.- S’encarreguen de la coordinació entre les diferents Comissions i la Coordiamblea.

Art. 28è.- Estan al corrent de la relació amb el moviment al qual el Movi està federat.

Art. 29è.- S’encarreguen d’informar els possibles candidats del paper de Responsable de Centre. Els candidats es proposen i són acceptats per Assemblea. El càrrec tindrà una durada de 2 anys.

Art. 30è.- Estan com a suport dels/de les altres monitors/es.

De les famílies responsables

Art. 31è.- Són els representants de les famílies del Movi. Transmeten als monitors/es l’opinió com a famílies, i quan és necessari, conjuntament amb l’assemblea general. Mantenen contacte amb les famílies i el pont entre elles i els/les monitors/es.

Art. 32è.- Hi ha dos/dues tutors/es responsables per tanda, les quals no formen part de la mateixa família. Són dos anys de “càrrec”, cada any s’incorpora una nova família, i l’altra fa el relleu. El primer any entren dues famílies.

Art. 33è.- Coneixen i es relacionen amb l’equip de monitors/es de la tanda. Com a persones experimentades fan suport als/a les monitors/es quan cal aportar el seu punt de vista com a adults.

Art. 34è.- Assisteixen a tots els consells, a una quedada trimestral i tenen contacte durant l’activitat d’estiu (colònies/campaments) amb l’equip de monitors/es respectiu.

Art. 35è. – Animen a les famílies a fi que participin en les activitats del Centre, i vetllen pel seu funcionament.

Art. 36è. – Juntament amb la resta de la coordinadora, busquen el millor sistema en cada moment per trobar nous pares famílies responsables i per ajudar-los/les en la seva incorporació.

Art. 37è.- Són els/les representants legals de l’entitat, juntament amb la junta directiva.

Art. 38è.- Informen a les famílies de les conviccions que fonamenten la nostra tasca en el món educatiu del lleure, i intenten que visquin amb l’estil educatiu del Centre i hi creguin.

De l’equip d’iniciació

Art. 39è.- Orienten i animen els/les monitors/es en la tasca educativa.

Art. 40è.- Es preocupen de la formació permanent dels/de les monitors/es, i n’atenen les seves necessitats i problemes.

Art. 41è.- Porten a terme la iniciació dels i les joves. La iniciació té per funció:

– Donar a conèixer el funcionament i la ideologia del Centre, així com del moviment al qual està federat.

– Conèixer la realitat dels futurs animadors monitors/es.

– Assignar els/les joves als campaments i colònies.

– Pactar amb els/les joves les activitats que vulguin fer i vetllar per una bona d’automotivació dels/de les joves.

– Fer dues sessions autoavaluatives (a mitjans i finals de curs), on els/les joves s’avaluen la participació.

– Participar en el CIM i fer sessions formatives, per tal de fer conèixer i iniciar-los en el funcionament del Movi.

– Vetllar per la participació de les i els joves en les comissions, activitats extraordinàries i excursions.

– Fan una formació obligatòria als monitors i monitores de 1r any sobre els documents oficials del Movi.

Art. 42è.- Pregunten la voluntat dels joves d’entrar a l’assemblea.

Art. 43è.- Promouen la iniciació dels/de les nous/noves monitors/es ajudats per tots els membres del Centre.

Art. 44è.- Han de conèixer la realitat del Centre i dels/de les monitors/es.

Art. 45è.- Intenten ser conseqüents amb el projecte educatiu de l’esplai, amb una vida interior i una projecció cap a la realitat que els envolta des del seu paper de joves d’iniciació.

Art. 46è.- Mantenen relacions amb les escoles d’esplais, amb els serveis de documentació i d’informació, s’informen de cursets, publicacions…

Art. 47è.- Han de ser un òrgan consultiu per als/ a les monitors/es quant a:

– Problemes que tenen relació amb els infants.

– Temes d’interès general per al Centre.

Art. 48è.- S’encarreguen de buscar nous/noves iniciadors/es si s’han de produir baixes entre els actuals. Els/les nous/noves iniciadors/es proposats han de ser acceptats per Coordiamblea.

III. Estructura

Assemblea

Art. 49è.- L’òrgan màxim del Movi de Sarrià és l’Assemblea de Centre.

Art. 50è.- L’Assemblea la formen els monitors/es en actiu i l’equip d’iniciació.

Art. 51è.- Són funcions de l’Assemblea:

– Revisar i examinar el funcionament del Centre.

– Revisar els documents interns del Centre.

– Analitzar i aprovar la gestió de la Coordiamblea, les Comissions i el Consell.

– Aprovar els/les responsables de centre i l’equip d’iniciació i decidir els equips de monitors/es.

Art. 52è.- La funció de coordinació, programació i execució dels acords de l’Assemblea són a càrrec de la Coordiamblea.

Art. 53è.- L’Assemblea es reuneix amb caràcter ordinari tres vegades l’any. La primera coincideix amb l’inici de curs (es fan càrrec de la seva preparació els/les responsables de Centre), i s’hi treballa:

– Formació d’equips i comissions.

– Programació general del curs i creació del calendari(trobades, activitats…).

– Presentació de les memòries de les activitats d’estiu.

– Balanç de l’economia de l’any anterior

– Replantejament de les comissions

– Es formen les comissions i s’aprova l’equip d’iniciació i els i les responsables de centre

– Selecció dels temes de les assemblees i coordiamblees del curs, a més de la distribució d’aquestes.

La segona es fa a mitjan curs (es fa càrrec de la seva preparació l’equip d’iniciació), i s’hi treballa:

– Temes d’interès per a la formació permanent.

– En aquesta assemblea hi ha tres espais, que poden ser formatius o assemblearis en funció de les inquietuds de l’assemblea.

La tercera es fa a final de curs (es fan càrrec de la seva preparació els responsables de Centre), i s’hi treballa:

– Revisió de la gestió de les comissions

– Explicació de la preparació de colònies i campaments

– Formació de primers auxilis

– Dates de l’assemblea de fer equips i d’inici de curs.

Hi ha un espai que es pot destinar a objectius formatius o assemblearis.

Art. 54è.- Assemblea d’equips d’intendència:

– Hi ha un document Excel on s’apliquen uns criteris per decidir els equips d’intendència.

– RDC més Iniciació son les persones encarregades de passar el filtre del grup d’intendència de cara a les activitats d’estiu.

– RDC truca a les persones seleccionades pel filtre.

– Quan les persones ( número depenent de l’any ) estiguin confirmades es fa una reunió on hi assisteixen una persona de cada equip més Iniciació i fan una proposta conjunta inicial.

– A partir de la proposta es fa l’assemblea d’intendència.

Art. 55è.- L’assemblea es reuneix un diumenge per trimestre, durant el qual hi ha dos espais formatius o assemblearis de tres hores i mitja. Dinamitzats cada un per un equip de monitores diferent i el suport dels i les responsables de centre. Els temes que s’hi discuteixen han estat prèviament acordats a l’assemblea d’inici de curs.

Art. 56è.- L’Assemblea es reuneix amb caràcter extraordinari:

– A proposta de qualsevol membre o membres, si bé la decisió correspon a la Coordiamblea de Centre, prèvia consulta amb tots els equips.

– Per acord de la mateixa Assemblea.

Art. 57è.- Els acords de l’Assemblea de Centre es prenen per consens assembleari.

Art. 58è.- Els acords presos per l’Assemblea són vinculants i afecten tots els membres del Centre.

Coordiamblea

Art. 59è.- La Coordiamblea és l’òrgan representatiu dels equips del Centre entre assemblees.

Art. 60è.- D’ordinari, la formen:

– Els/les responsables de Centre.

– El/la responsable de cada equip.

– Dos membres de la comissió d’iniciació

– Qualsevol membre de l’assemblea pot assistir com a espectador de manera voluntària.

Art. 61è.- Els càrrecs que siguin compartits en la Coordiamblea tenen dret a un vot.

Art. 62è.- Els acords són vàlids si es prenen per majoria simple.

Art. 63è.- Amb caràcter extraordinari i a proposta seva, o prèvia conformitat dels responsables de Centre, la Coordiamblea pot ser ampliada. En aquest cas, els nous membres tenen dret a veu i, en cas de petició explícita de la mateixa coordinadora, a vot.

Art. 64è.- La seva funció és:

– Revisar i compartir la dinàmica de les tandes.

– Tractar temes proposats pels equips o qualsevol dels seus membres. Aquests temes cal preparar-los amb antelació, elaborant-ne un esquema previ.

– Animar i revisar el procés educatiu dels grups d’infants i preadolescents.

– Revisar el treball dels diferents equips i comissions del Centre.

– Creació de comissions temporals encarregades d’una tasca concreta.

Art. 65è.- A començament de curs, la mateixa Coordiamblea determina la seva dinàmica de treball, d’acord amb les responsabilitats.

Art. 66è.- Es reuneix almenys quinzenalment.

Revisions

Art. 67è.- El seu caràcter és ordinari. Tenen lloc a principis i a mitja de curs.

A principis de curs

– S’envien els objectius fets per les comissions i els equips de monitors/es, de cara als/a les monitores i als infants.

– Els equips de monitores revisen tots els objectius per poder fer el traspàs a les respectives comissions o equips.

– Es fa el traspàs al llarg de tres cordiamblees. A la primera es revisen els objectius de monitors/es i les comissions de Rdc, iniciació, economia i esbargiments. En la segona es revisen els objectius d’infants i les comissions d’Esplac, exteriors i campanar. En la tercera es revisen les comissions de web, gènere, xarxes socials, material i comissió verda.

– Hi ha un/a membre de l’equip de monitors/es o de les comissions com a mínim (el o la responsable).

A mitjans de curs

– S’envien les revisions en que s’avalua si s’han assolit o no els objectius.

– Els equips de monitores revisen tots els objectius per poder fer el traspàs a les respectives comissions o equips

– Es fa el traspàs en dues assemblees, on assisteix tota l’assemblea. La primera d’elles es revisen els objectius de monitors/Es i la meitat de comissions. En la segona es revisen els objectius d’infants i l’altra meitat de comissions.

– Les dinamitzen els responsables de centre.

Consell

Art. 68è.- El formen:

– Els responsables de Centre.

– les famílies responsables.

– Famílies responsables d’economia i la presidència.

– L’equip d’iniciació.

– Secretaria.

Art. 69è.- Es convoca trimestralment. Es poden convocar amb caràcter extraordinari.

Art. 70è.- Té per funció fer un traspàs d’informació entre les famílies i els/les monitors/es que cregui convenients, amb les mesures, procediments, terminis i conseqüències que estableixi.

Art. 71è.- Es fa un traspàs d’informació del consell a l’assemblea a la coordiamblea i a les famílies via correu.

Art. 72è.- Les propostes del Consell seran traspasadas a l’assemblea. L’Assemblea de Centre ha de ratificar o no la gestió del Consell. Cas que la gestió de Consell no sigui ratificada, els seus membres poden dimitir, continuar en el càrrec, o bé l’Assemblea de Centre pot proposar-ne la dimissió.

Art. 73è.- Pot ser ampliat en els casos en què els membres de l’assemblea ho creguin oportú.

Assemblea General Ordinària

Art. 74è.- El formen les Famílies i l’assemblea

Art. 75è.- El seu caràcter és ordinari una vegada l’any. Es poden convocar amb caràcter extraordinari.

Art. 76è.- Té la funció de:

– Presentar i aprovar el balanç i els pressupostos.

– Presentar i aprovar canvis o creacions de protocols o documents interns.

Art. 77è.- Cada dos anys s’aprova la nova junta.

Art. 78è.- Les decisions/aprovacions funcionen per majoria simple.

– Assemblea pondera un 50%.

– Famílies pondera 50%.

– En cas d’empat decideix l’Assemblea.

Comissions

Art. 79è.- El nombre de monitors i monitores de cada comissió és indicatiu i es decideix a l’Assemblea d’inici de curs.

Art. 80è.- Qualsevol comissió no reflectida en aquest reglament es revisa a coordiamblea

Art. 81è.- Totes les comissions elaboren uns objectius que es presenten a l’assemblea de monitors/es que es presenten a principi de curs. Es fa una revisió, la qual es presenta també, a mitjans de curs. I finalment, es fa una valoració final a l’assemblea d’estiu, la comissió es troba previment i es revisa per a presentar la valoració final a l’assemblea.

Art. 82è.- Aquestes comissions poden comptar amb l’ajuda de col·laboradors/es.

Art. 83è.- A mesura que l’experiència creix com a monitor/a, s’adquireixen més responsabilitats envers les comissions.

Art. 84è.- Cada comissió ha d’establir un responsable. Aquest responsable té per funció:

– Fer de pont entre la comissió i la coordiamblea.

– Ser el cap visible i la persona a qui adreçar-se, entenent que la comissió té més integrants.

Economia

Art. 85è.- Se’n fan càrrec els monitors/es que durant aquell curs formen part de la comissió, així com les famílies responsables.

Art. 86è.- Aquesta comissió s’organitza de la manera que creu més convenient basant-se en les funcions següents:

– Elaborar els pressupostos i balanços del curs i de les activitats d’estiu.

– Vetllar pels pagaments del Centre.

-Gestionar les inversions proposades pels monitors/es i famílies, en cas que una tanda faci un projecte extraordinari que surti del pressupost.

– Vetllar per les subvencions, convenis i hisenda.

– Organitzar i portar el dia els documents i arxius del Centre.

– Mantenir un contacte constant amb els/les responsables i els equips de tanda pel que fa a altes, baixes, quotes…

– Mantenir al dia l’arxiu d’ex-monitors/es monitors/es i famílies i anar-los renovant cada determinats anys

– Encarregar-se de repartir la correspondència rebuda.

– Tenir enllestides les tasques necessàries per poder dur a terme les activitats d’estiu

Esbargiments

Art. 87è.- Se’n fan càrrec els monitors/es que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 88è.- Té per funció organitzar les activitats extraordinàries del Centre (Castanyada, Cançó Nadalenca Festa del Trineu, Carnestoltes, Aniversari, ).

Art. 92è.- En aquestes activitats es procura afavorir la participació activa dels infants, els/les joves, famílies i monitors/es, tant en la preparació com durant aquesta.

Art. 89è.- Vetlla per l’assistència dels ex-monitors/es en les activitats extraordinàries.

Art. 90è.- La repartició de les tasques a realitzar (organització, exposició…) en cada activitat la decideix la mateixa comissió.

Art. 91è.- Té en compte els i les joves dins la comissió

Exteriors

Art. 92è.- Se’n fan càrrec els monitors/es que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 93è.- Té per funció:

– Mantenir la relació amb el barri, mitjançant un/una integrant de la comissió a les reunions de barri: amb l’ajuntament i els diferents organismes del barri/districte que es creguin oportuns: Serveis Socials i altres entitats o associacions del barri.

– Defensar els interessos del centre en altres instàncies.

– Mantenir la relació amb la Casa Orlandai, l’ACCO i les entitats que la conformen. Assistir a les assemblees de primavera i tardor, a les reunions de programació, una reunió trimestral Movi-CO i altres que s’escaiguin.

Esplac

Art. 94èSe’n fan càrrec els monitors/es que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 95è Aquesta comissió organitza reunions obertes a la resta de l’assemblea.

Art. 96è L’assemblea atorga als/les membres de la comissió (referents) la confiança i el poder de decisió envers les múltiples assemblees d’Esplac.

Art. 97è Té per funció:

– Potenciar la participació de l’esplai a les activitats i comissions d’Esplac.

– Mantenir actualitzada l’Era d’Esplac envers la documentació del centre.

– Mantenir el contacte amb la comissió d’economia per informar-les sobre les subvencions
d’Esplac.

– Representar i fer traspàs de les inquietuds de l’assemblea a Esplac i viceversa.

– Assistir a les reunions de sector i subsector.

– Assistir a l’assemblea general ordinaria convocada per Esplac.

Material

Art. 98è.- Se’n fan càrrec els animadors els monitors i monitores que durant aquell curs formen part de la comissió

Art. 99è.- Té per funció:

-Comprar material fungible quan s’escaigui tant de curs com de les activitats d’estiu

-Comprar material proposat per algun equip pel seu interès pedagògic o informatiu

– Controlar i portar al dia l’inventari del material del centre, el de les activitats d’estiu, el préstec de tendes…

– Elaborar el calendari de neteja i inventari de la sala de l’Orlandai i del Casal i vetllar pel seu compliment.

– Tenir cura dels armaris i de la sala de material.

Campanar

Art. 100è.- Se’n fan càrrec els monitors i monitores que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 101è.- Té per funció:

– Encarregar-se d’elaborar el vídeo El Campanar, que ha de tenir un mínim de quatre exemplars anuals.

– Recollir les participacions de les tandes, monitores i monitors i altres possibles col·laboradors i col·laboradores, a més d’elaborar les seccions fixes i la presentació del vídeo.

– Tenir en compte els i les joves dins la comissió.

Comi Verda

Art. 102è.- Se’n fan càrrec els monitors i monitores que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 103è.- Té per funció:

– Elaborar propostes de compres sostenibles a l’assemblea de monitors i monitores.

– Organitzar activitats extraordinàries de l’esplai sobre el medi ambient.

– Elaborar propostes per reduir la petjada ecològica.

Web

Art. 104èSe’n fan càrrec els monitors i monitores que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 105è Té per funció fer el manteniment de la pàgina web de l’Esplai (penjar notícies, campanar i calendari, a més de pagar els dominis d’internet).

Xarxes socials

Art. 106èSe’n fan càrrec els monitors i monitores que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 107è Té per funció mantenir les xarxes socials del centre actualitzades.

Comi Gènere

Art. 108èSe’n fan càrrec els i les monitores que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 109è Té per funció:

– Analitzar les dinàmiques de gènere dins l’assemblea

– Organitzar activitats extraordinàries de l’esplai sobre el gènere.

– Vetllar pel seguiment del protocol d’abús sexual i mantenir-lo actualitzat i revisat

Art. 110è.- De cara a la comissió, hi ha una persona responsable d’activar el protocol d’abús i agressions infantil en cas que sigui necessari, Responsable abús sexual infantil (ACI)

Art. 111è.- Se’n fa càrrec de l’aplicació del protocol ACI i del seguiment de la comissió. Aquesta persona compta amb el suport legal del secretari.

Art. 112è.- La responsable d’abús sexual infantil, informará en el moment en què s’activa el protocol als càrrecs de secretaria i presidència.

Llista d’espera

Art. 113èSe’n fan càrrec els monitors i monitores que durant aquell curs formen part de la comissió.

Art. 114è Té per funció:

– Mantenir la llista d’espera del centre actualitzada.

– Mantenir contacte amb exteriors per portar el dia les places disponibles i possibles noves incorporacions.

IV. MODIFICACIÓ D’AQUEST REGLAMENT

Art. 115è.- Aquest Reglament de Règim Intern només pot ser modificat per l’Assemblea

Art. 116è.- Les propostes de modificació es presenten a la coordiamblea perquè es decideixi si s’assumeixen. S’han de presentar almenys un mes abans de l’Assemblea General Ordinària. La coordiamblea escull el sistema que trobi més adequat per assumir les esmenes presentades.

Art. 117è.- Les propostes de modificació poden ser proposades per qualsevol membre de l’Assemblea

Art. 118è.- En cas que no siguin assumides les esmenes per la coordiamblea, si tenen el suport d’un terç de l’Assemblea han de ser votades.

Art. 119è.- Aquest Reglament de Règim Intern haurà de ser revisat cada 3 anys per Assemblea.

V. DISSOLUCIÓ

Art. 120è.- El MOVI de Sarrià només es pot dissoldre si tots els i les membres que en aquell moment hi pertanyen ho acorden per decisió unànime en una Assemblea extraordinària convocada amb una antelació d’un mes. Cal informar de la dissolució el moviment al qual el MOVI està federat.

Art. 121è.- L’Assemblea que acordi la dissolució ha de nomenar cinc liquidadors, els quals, una vegada ateses totes les responsabilitats econòmiques pendents, han de lliurar el romanent, si n’hi hagués, a algun moviment d’educació en el lleure, preferentment d’infants i joves.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Actualitzat al febrer de 2021