Estatuts

 

MOVI DE SARRIÀ

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

Article 1

Amb la denominació d’Esplai MOVI DE SARRIÀ, es va constituir l’any 1963, l’associació, que a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

 1. L’Esplai MOVI DE SARRIÀ és una entitat laica i progressista, d’origen cristià, que té com a finalitat l’educació lleure, adolescents i joves, així com l’animació sociocultural en general oberta a totes les edats.
 2. Per tal d’assolir les seves finalitats, l’Esplai Movi de Sarrià realitzarà activitats setmanals, sortides trimestrals, activitats d’estiu i activitats obertes al barri de Sarrià.
 3. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, carrer Jaume Piquet número 23. L’àmbit d’actuació de l’associació es Catalunya.
 2. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

 

 1. Poden formar part de l’associació totes les persones a partir de 16 anys. (Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata. Seran membres de l’associació tant les famílies com els monitors i les monitores en actiu.)
 2. Els socis i sòcies poden ser:
  1. Socis tutors i sòcies tutores
  2. Socis monitors i sòcies monitores

 

Article 5

 

 1. Podran ser socis i sòcies monitors i monitores tots aquells que presentin una sol·licitud verbal a la comissió que té delegada la funció d’acceptar nous socis i sòcies monitors i monitores segons el Reglament de Règim Intern (RRI). Aquesta decisió ha de ser aprovada per l’Assemblea.

 

 1. Seran socis i sòcies tutors i tutores tots aquells tutors i tutores legals d’infants i joves que formen part de l’esplai. Per tal que els infants i joves formin part de l’esplai els seus tutors i tutores legals presentaran una sol·licitud per escrit a la comissió que té delegada la funció de gestionar les sol·licituds d’entrada de nous infants i joves segons el RRI. Se’ls acceptarà mitjançant els mecanismes establerts per l’Assemblea General.

 

Article 6

 

Són drets dels i les membres de l’associació:

 

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 4. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 5. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 6. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 7. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 8. Formar part dels grups de treball.
 9. Específicament pels socis i sòcies monitors i monitores, assistir amb veu i vot a l’Assemblea
 10. Consultar els llibres de l’associació.

Article 7

Són deures dels i les membres de l’associació:

 

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Específicament pels socis i sòcies tutors, tutores, monitors i monitores, contribuir al sosteniment de l’associació i participar amb el pagament de quotes o d’altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatuàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels Òrgans de govern de l’associació.

 

Article 8

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a l’Assemblea.
 2. No satisfer les quotes fixades tret d’aquells casos que l’Assemblea estableixi una excepció.
 3. No complir les obligacions estatuàries.

Capítol III. L’Assemblea General.

Article 9

 

 1. L’Assemblea General és l’Òrgan sobirà de l’associació; els i les seves membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els i les membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’assemblea.
 3. Tots els i les membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els i les absents, els i les qui en discrepen i els i les presents que s’han abstingut de votar.

Article 10

L’Assemblea General té les facultats següents:

 

 1. Modificar els estatuts.
 2. Aprovar el Reglament de Règim Intern i el Projecte Educatiu de Centre.
 3. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 4. Acordar la dissolució de l’associació.
 5. Acordar els i les membres que formaran part de les diferents comissions de treball.
 6. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’Òrgan de govern. En delega la gestió diària en l’Assemblea.
 7. Conèixer les sol·licituds presentades per a Ésser soci o sòcia.
 8. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre Òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i en cap cas limita les atribucions de l’Assemblea.

Article 11

 

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària 1 vegada a l’any.
 2. L’Assemblea i la Junta Directiva poden convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats i associades del 10%; en aquest cas, l’Assemblea General ha de tenir lloc dins el termini de 30 dies a comptar des de la sol·licitud.

Article 12

 

 1. L’Assemblea General és convocada per la Junta Directiva i l’Assemblea mitjançant una convocatòria, que ha de contenir com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar 15 dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix la presidència de l’associació juntament amb els i les membres de l’Assemblea. En absència de la mateixa l’han de substituir, successivament, la vicepresidència o el i la vocal de més edat a la junta. Hi ha d’actuar com a secretaria qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. La secretaria, o el o la membre de l’Assemblea en qui aquest delegui aquesta tasca, redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell o ella mateixa i la presidència, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de persones assistents.
 5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 13

 

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. Un mínim no superior al 10% dels associats i les associades pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les parts de les persones presents.
 3. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

 

Article 14

 

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació. En les decisions preses a l’Assemblea General el vot dels socis i sòcies monitors i monitores ponderarà un 50% i el vot dels socis i sòcies tutors i tutores ponderarà l’altra 50%. En cas d’empat prevaldrà la decisió de l’Assemblea.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i les sòcies presents o representats i representades.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels i les membres, la modificació dels estatuts o del Reglament de Règim Intern, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les 2/3 parts del vot ponderat. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis i les sòcies presents o representats i representades.
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis certificada per la secretaria amb el vistiplau del president o la presidenta.

 

 

Article 15

 1. Els estatuts de l’associació s’escriuen i modifiquen seguint el següent procés:
  1. L’Assemblea fa una proposta que presentarà a l’Assemblea General.
  2. Si aquesta és aprovada finalitzarà el tràmit, en cas contrari, l’Assemblea realitzarà una altra proposta en una Assemblea General Extraordinària. En aquest supòsit es contempla fer dues Assemblees Generals Extraordinàries com a màxim. En l’última s’ha d’arribar a un acord.

 

CAPÍTOL IV. L’ASSEMBLEA

 

Article 16

 

 1. L’Assemblea, formada pels socis i sòcies monitors i monitores, és l’òrgan encarregat de dur a terme totes aquelles funcions que li són pròpies i que li són delegades per l’Assemblea General.
 2. Els i les seves membres en formen part per dret propi. Aquests i aquestes, reunits i reunides en Assemblea, decideixen per consens i en última instància i de forma extraordinària per majoria simple, els temes que els hi pertoquin.
 3. L’Assemblea gestiona les tasques delegades per l’Assemblea General.
 4. L’Assemblea es reuneix trimestralment.
 5. Tots els socis i sòcies monitors i monitores exerceixen les seves funcions de forma voluntària, sense remuneració econòmica.

 

Article 17

 

L’Assemblea té les següents funcions delegades:

 1. Elaborar la proposta dels i les membres que es presenten a la Junta Directiva.
 2. Acordar els i les membres que formaran part de les diferents comissions de treball.
 3. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb una avaluació prèvia, dels associats i les associades.
 4. Proposar les modificacions del RRI, els Estatuts i el Projecte Educatiu de Centre.
 5. Que li són pròpies i que s’estableixen al RRI.
 6. Revisar el treball dels diferents equips i comissions.
 7. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els i les membres de l’associació han de satisfer.
 8. Contractar els i les empleades que l’associació pugui tenir.
 9. Totes aquelles que comparteix amb la Junta Directiva.
 10. I totes les altres funcions que li siguin delegades per l’Assemblea General.

 

CAPÍTOL V. LA JUNTA DIRECTIVA.

Article 18

 

 1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen la presidència, la secretaria i la tresoreria; a part d’aquests també poden haver-hi vicepresidència i els vocals que es creguin necessaris. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels i les membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General, a partir de la proposta elaborada per l’Assemblea. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats per la secretaria sortint, amb el vistiplau del presidència sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Article 19

 

 1. Els i les membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant el període màxim de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits o reelegides.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 

 1. Dimissió voluntària presentant la renúncia a l’Assemblea General.
 2. Defunció.
 3. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
 4. Baixa com a membre de l’associació.
 5. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que s’estableix en l’article 13.3 d’aquests estatuts.
 6. Per manca de competència en el càrrec a proposta de l’Assemblea i ratificada tal com marca l’article 13.3 d’aquests estatuts.

 

 1.    Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 20

 1. L’acció de responsabilitat l’acorda l’Assemblea General de socis i sòcies o el 10% de socis i sòcies. En cas que no pugui imputar-se a cap membre de la Junta Directiva, en responen, amb excepcions, tots els i les membres solidàriament. L’acció de responsabilitat la poden dur a terme el 10% dels socis i les sòcies en els següents supòsits:
  1. Si no es convoca l’assemblea general sol·licitada per a acordar l’exercici de l’acció de responsabilitat.
  2. Si l’acord adoptat és contrari a l’exigència de responsabilitat.
  3. Si la pretensió no es formula judicialment en el termini d’un mes a comptar de l’adopció de l’acord.

 

Article 21

 1. La Junta Directiva és l’òrgan de caràcter col·legiat, que governa, gestiona i representa l’associació dins i fora de judici, i pot estendre la seva actuació a tots els actes compresos en la finalitat de l’associació.

Per tant, la Junta Directiva té, amb el suport de l’Assemblea, entre altres, les facultats següents:

 

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 5. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 6. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

 

 • Subvencions o altres ajuts.
 • Tot el relacionat amb el local.

 

 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit, i fer quantes operacions siguin habituals en la pràctica bancària.
 2. Resoldre provisionalment qualsevol altre cas que no s’hagin previst en els presents estatuts, i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

 

Article 22

 

 1. La Junta Directiva, amb el suport de l’Assemblea, convocada prèviament per la presidència o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els i les seves membres decideixin i com a mínim una vegada a l’any per preparar la documentació necessària per a l’Assemblea General.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la presidència o bé si ho sol·liciten 2/3 parts dels i les membres.

Article 23

 

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els i les membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència de la presidència o de la secretaria o de les persones que els substitueixin s’hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots assistents.

Article 24

 

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de 2/3 dels i les seves membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris i mandatàries per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú en cada cas.

Article 25

 

 1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats per la secretaria i la presidència. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol VI. La presidència i la vicepresidència.

Article 26

 

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

 

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir, amb el suport de l’Assemblea, els debats de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir, amb el suport de l’Assemblea, la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretaria de l’associació.
 6. Donar suport legal i custodiar l’activació del protocol d’ASI per la responsable d’ASI de l’associació.
 7. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

 

 1. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, per la vicepresidència o el o la vocal de més edat a la Junta, per aquest ordre.

Capítol VII. La tresoreria i la secretaria

Article 27

La tresoreria, o la comissió que tingui delegada aquesta tasca segons el Reglament de Règim Intern, té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

Article 28

La secretaria, o la comissió que tingui delegada aquesta tasca segons el Reglament de Règim Intern, ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, donar suport legal i custodiar l’activació del protocol d’ASI i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VIII. Les comissions o grups de treball

Article 29

 

 1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els i les membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar l’Assemblea de (que n’aprovarà la constitució) i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 2. L’Assemblea s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball.

Capítol IX. El Règim Econòmic

Article 30

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 31

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 

 1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus i les seves membres
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, les herències o els llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 32

 

 1. Totes les persones sòcies-tutores tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea.
 2. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la junta Directiva amb el suport de l’Assemblea- i quotes extraordinàries.

Article 33

L’exercici econòmic és de dotze mesos, iniciant-se l’1 d’octubre i finalitzant el 31 de setembre.

 

Capítol X. Règim disciplinari.

Article 34

 

 1. L’Òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses per les persones sòcies que incompleixen les seves obligacions.
 2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament de règim intern.
 3. El procediment sancionador s’indica d’ofici o bé a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor o instructora, en un termini de deu dies, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor o infractora. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per ⅔ parts de la junta directiva, l’adopta aquest Òrgan de govern dins d’un període de 15 dies.
 4. Les persones sòcies sancionades que no hi estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol XI. La dissolució.

Article 35

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 36

 

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els i les membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que elles mateixes hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de l’educació en el lleure.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

A Barcelona, 2021

 

SECRETARIA                             PRESIDÈNCIA

Pau Orts Blanes                 Lali Camps