Estatuts

 

MOVI DE SARRIÀ

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

Article 1

Amb la denominació d’Esplai MOVI DE SARRIÀ, es va constituir l’any 1.963, l’associació, que a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

 1. 1. L’Esplai MOVI DE SARRIÀ és una entitat laica i progressista, d’origen cristià, que té com a finalitat l’educació en el temps lliure d’infants, adolescents i joves, així com l’animació sociocultural en general oberta a totes les edats.
 2. Per tal d’assolir les seves finalitats, l’Esplai Movi de Sarrià realitzarà activitats setmanals, sortides trimestrals, activitats d’estiu i activitats obertes al barri de Sarrià.
 3. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 

 1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, carrer Jaume Piquet número 23. L’àmbit d’actuació de l’associació es Catalunya.
 2. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

 

 1. Poden formar part de l’associació totes les persones de més de 16 anys. (Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata. Seran membres de l’associació tant els pares com els monitors en actiu.)
 2. Els socis i sòcies poden ser:
  1. Socis tutors/es
  2. Socis monitors/es

 

Article 5

 

 1. Podran ser socis monitors tots aquells que presentin una sol·licitud verbal a la comissió que té delegada la funció d’acceptar nous socis monitors segons el Reglament de Règim Intern (RRI). Aquesta decisió ha de ser aprovada per l’Assemblea de Monitors.

 

 1. Seran socis tutors tots aquells tutors legals d’infants i joves que formen part de l’esplai. Per tal que els infants i joves formin part de l’esplai els seus tutors legals presentaran una sol·licitud per escrit a la comissió que té delegada la funció de gestionar les sol·licituds d’entrada de nous infants i joves segons el RRI. Se’ls acceptarà mitjançant els mecanismes establerts per l’Assemblea General.

 

Article 6

 

Són drets dels membres de l’associació:

 

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 4. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 5. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 6. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 7. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 8. Formar part dels grups de treball.
 9. Específicament pels socis monitors, assistir amb veu i vot a l’Assemblea de Monitors.
 10. Consultar els llibres de l’associació.

Article 7

Són deures dels membres de l’associació:

 

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Específicament per els pares, contribuir al sosteniment de l’associació i participar amb el pagament de quotes o d’altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatuàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels Òrgans de govern de l’associació.

 

Article 8

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a l’Assemblea de Monitors.
 2. No satisfer les quotes fixades tret d’aquells casos en que l’Assemblea de Monitors estableixi una excepció.
 3. No complir les obligacions estatuàries.

Capítol III. L’Assemblea General.

Article 9

 

 1. L’Assemblea General és l’Òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 10

L’Assemblea General té les facultats següents:

 

 1. Modificar els estatuts.
 2. Aprovar el Reglament de Règim Intern i el Projecte Educatiu de Centre.
 3. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 4. Acordar la dissolució de l’associació.
 5. Acordar els membres que formaran part de les diferents comissions de treball.
 6. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’Òrgan de govern. En delega la gestió diària en l’Assemblea de Monitors/es.
 7. Conèixer les sol·licituds presentades per a Ésser soci o sòcia.
 8. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre Òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i en cap cas limita les atribucions de l’Assemblea.

Article 11

 

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària 1 vegada a l’any.
 2. L’Assemblea de Monitors i la Junta Directiva poden convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats del 10%; en aquest cas, l’Assemblea General ha de tenir lloc dins el termini de 30 dies a comptar des de la sol·licitud.

Article 12

 

 1. L’Assemblea General és convocada per la Junta Directiva i l’Assemblea de Monitors mitjançant una convocatòria, que ha de contenir com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar 15 dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació juntament amb els membres de l’Assemblea de Monitors. En absència del mateix, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat a la junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari,  o el membre de l’Assemblea de Monitors en qui aquest delegui aquesta tasca, redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de persones assistents.
 5. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 13

 

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. Un mínim no superior al 10% dels associats pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les parts de les persones presents
 3. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

Article 14

 

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació. En les decisions preses a l’Assemblea General el vot dels socis Monitors ponderarà un 50% i el vot dels socis Tutors ponderarà l’altra 50%.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts o del Reglament de Règim Intern, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les 2/3 parts del vot ponderat. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

 

 1. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president.

 

Article 15

 1. Els estatuts de l’associació s’escriuen i modifiquen seguint el següent procés:
  1. L’assemblea de monitors fa una proposta que presentarà a l’Assemblea General.
  2. Si aquesta és aprovada finalitzarà el tràmit, en cas contrari, l’Assemblea de Monitors realitzarà una altra proposta en una Assemblea General Extraordinària. En aquest supòsit es contempla fer dues Assemblees Generals Extraordinàries com a màxim. En l’última s’ha d’arribar a un acord.

 

CAPÍTOL IV. L’ASSEMBLEA DE MONITORS.

 

Article 16

 

 1. L’Assemblea de Monitors, formada per tots els socis monitors, és l’òrgan encarregat de dur a terme totes aquelles funcions que li són pròpies i que li són delegades per l’Assemblea General.
 2. Els seus membres en formen part per dret propi. Aquests, reunits en Assemblea de Monitors, decideixen per consens i en última instància per majoria simple, els temes que els hi pertoquin.
 3. L’Assemblea de Monitors gestiona les tasques delegades per l’Assemblea General.
 4. L’Assemblea de Monitors es reuneix mensualment.
 5. Tots els socis monitors exerceixen les seves funcions de forma voluntària, sense remuneració econòmica.

 

Article 17

 

L’Assemblea de Monitors té les següents funcions delegades:

 1. Elaborar la proposta de membres que es presenten a la Junta Directiva
 2. Acordar els membres que formaran part de les diferents comissions de treball.
 3. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb una avaluació prèvia, dels associats i les associades.
 4. Proposar les modificacions del RRI, els Estatuts i el Projecte Educatiu de Centre.
 5. Que li són pròpies i que s’estableixen al RRI.
 6. Revisar el treball dels diferents equips i comissions.
 7. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 8. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. Totes aquelles que comparteix amb la Junta Directiva.
 10. I totes les altres funcions que li siguin delegades per l’Assemblea General.

 

CAPÍTOL V. LA JUNTA DIRECTIVA.

Article 18

 

 1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el president, el secretari i el tresorer; a part d’aquests també poden haver-hi un vicepresident i els vocals que es creguin necessaris. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General, a partir de la proposta elaborada per l’Assemblea de Monitors. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist-i-plau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Article 19

 

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant el període màxim de 5 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

 

 1. Dimissió voluntària presentant la renúncia a l’Assemblea General.
 2. Defunció.
 3. Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
 4. Baixa com a membre de l’associació.
 5. Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que s’estableix en l’article 13.3 d’aquests estatuts.
 6. Per manca de competència en el càrrec a proposta de l’Assemblea de Monitors i ratificada tal i com marca l’article 13.3 d’aquests estatuts.

 

 1.    Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 20

 1. L’acció de responsabilitat l’acorda l’Assemblea General de socis o el 10% de socis. En cas que no pugui imputar-se a cap membre de la Junta Directiva, en responen, amb excepcions, tots els membres solidàriament. L’acció de responsabilitat la poden dur a terme el 10% dels socis en els següents supòsits:
  1. Si no es convoca l’assemblea general sol·licitada per a acordar l’exercici de l’acció de responsabilitat.
  2. Si l’acord adoptat és contrari a l’exigència de responsabilitat.
  3. Si la pretensió no es formula judicialment en el termini d’un mes a comptar de l’adopció de l’acord.

 

Article 21

 1. La Junta Directiva es l’òrgan de caràcter col·legiat, que governa, gestiona i representa l’associació dins i fora de judici, i pot estendre la seva actuació a tots els actes compresos en la finalitat de l’associació.

Per tant, la Junta Directiva té, amb el suport de l’Assemblea de Monitors, entre altres, les facultats següents:

 

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 5. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 6. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

 

 • Subvencions o altres ajuts.
 • Tot allò relacionat amb el local.

 

 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagin en aquest dipòsit, i realitzar quantes operacions siguin habituals en la practica bancària.
 2. Resoldre provisionalment qualsevol altre cas que no s’hagin previst en els presents estatuts, i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

 

Article 22

 

 1. La Junta Directiva, amb el suport de l’Assemblea de Monitors, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin i com a mínim 1 vegada a l’any per preparar la documentació necessària per a l’Assemblea General.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·liciten 2/3 parts del membres.

Article 23

 

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antel·lació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots assistents.

Article 24

 

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de 2/3 dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú en cada cas.

Article 25

 

 1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si es procedent.

Capítol VI. El president i el vicepresident.

Article 26

 

 1. Són pròpies del president les funcions següents :

 

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir, amb el suport de l’Assemblea de Monitors, els debats de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir, amb el suport de l’Assemblea de Monitors, la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

 

 1. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat a la Junta, per aquest ordre.

Capítol VII. El tresorer i el secretari.

Article 27

El tresorer, o la comissió que tingui delegada aquesta tasca segons el RRI, té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

Article 28

El secretari, o la comissió que tingui delegada aquesta tasca segons el RRI, ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VIII. Les comissions o grups de treball

Article 29

 

 1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar l’Assemblea de Monitors (que n’aprovarà la constitució) i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 2. L’Assemblea de Monitors s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball.

Capítol IX. El Règim Econòmic

Article 30

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 31

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 

 1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, les herències o els llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 32

 

 1. Tots els socis-tutors tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea de Monitors.
 2. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la junta Directiva amb el suport de l’Assemblea de Monitors- i quotes extraordinàries.

Article 33

L’exercici econòmic es de dotze mesos, iniciant-se l’1 d’octubre i finalitzant el 31 de setembre, excepte aquest any 2.005 que va començar el 1 de gener i va finalitzar el 31 de setembre de 2.005.

 

Capítol X. Règim disciplinari.

Article 34

 

 1. L’Òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.
 2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament de règim intern.
 3. El procediment sancionador s’indica d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest Òrgan de govern.
 4. Els socis sancionats que no hi estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol XI. La dissolució.

Article 35

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 36

 

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de l’educació en el lleure.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

A Barcelona, gener del 2017

 

EL SECRETARI                             EL PRESIDENT

Aida Pérez Esteve                Fransesc Freixas